Obor: Materiály

Měření rychlosti šíření trhliny v trubkovém PE

Důkladně zmapovaný mechanismus šíření trhliny je základem pro přesné predikce životnosti různých součástí. Zatímco postupy měření rychlosti šíření trhlin jsou pro kovové materiály poměrně dobře rozvinuté a mechanismy jsou také dobře popsané, v případě polymerních materiálů tomu tak není. Tato práce je zaměřena na měření rychlosti šíření trhliny v různých typech vzorků z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), který se…

Celý popis

Materiály pro efektivní skladování vodíku

Efektivní ukládání vodíku je výzvou budoucnosti. Cílem této práce bude především příprava materiálů pro ukládání vodíku, tvorba grafů ze změřených dat a případně pomoc s jejich zpracováním. Současně se také student seznámí s prací na elektronovém mikroskopu. Skupina struktury fází a termodynamiky: https://www.ipm.cz/skupiny/skupina-struktury-fazi-a-termodynamiky Počet volných míst pro téma: 1

Celý popis

Vyhodnocování a grafické zpracování topografie povrchu kovových materiálů po aplikaci erozního působení pulsujícího nebo abrazivního vodního svazku

V rámci spolupráce s ústavem Geoniky pracujeme na modifikaci konvenčního kontinuální vodního proudu na proud pulsní. Pulsní proud je mnohem účinnější, co se týče úběru materiálu nebo povrchové modifikace ve srovnáním s proudem kontinuálním. Během stáže se uchazeč seznámí s principy pozorování interakce vodního proudu s povrchem různých materiálů při různých parametrech vodního proudu. Hlavní…

Celý popis

Stanovení únavové životnosti vybraných stavebních materiálů

Současné stanovení únavové životnosti betonových konstrukcí pracuje se snižováním napětí v konstrukčních prvcích. Tento přístup však respektuje pouze degradaci mechanických vlastností vlivem působení cyklického zatížení nikoliv postupný rozvoj mikrotrhlin. Téma je zaměřeno zejména na experimentální stanovení únavové životnosti stavebních materiálů, zejména různých druhů betonu. Vyhodnocení experimentů bude probíhat v software MATLAB pomocí nejnovější modelů. Skupina: Speciální…

Celý popis

Aplikace kohezivních prvků na modelování porušování heterogenních materiálů

Lomový proces betonu je komplexní mechanismus, který je ovlivněn jeho vnitřní vysoce heterogenní strukturou: matrice/cementová pasta, kamenivo a póry. Rozvoj porušení probíhá na rozhraní cementová pasta/kamenivo, odkud se mohou rozvíjejí mikrotrhliny. Nabízená stáž je bude zabývat 2D/3D numerickým modelováním tohoto procesu s užitím kohezivních prvků dostupných v software ANSYS. Skupina: Speciální problémy lomové mechaniky https://www.ipm.cz/skupiny/specialni-problemy-lomove-mechaniky-a-unavy-materialu#tab-1 Počet…

Celý popis

Hybridní laser-MIG navařování kobaltové slitiny

Nejčastější příčinou poruch mechanických zařízení je opotřebení jejich součástí. Odolnost proti otěru či korozi a další funkční vlastnosti je možné zvýšit navařením zušlechťující vrstvy, a prodloužit tak životnost součásti. Předmětem stáže je hybridní laser-MIG navařování slitiny na bázi kobaltu a studium vlastností návarů ve vztahu k procesním parametrům. Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky Více ke…

Celý popis

Konstrukce předehřevu tiskové platformy do 3D tiskárny na kov

Cílem stáže bude navrhnout konstrukční řešení a řízení předehřevu tiskové platformy v 3D tiskárně na kovové materiály (SLM). Během stáže získá student přehled v používaných materiálech a bude realizovat výběr vhodných materiálů v souvislosti s ostatními komponenty zařízení, výsledkem bude vytvoření modelu řešení s následným otestováním v provozu. Garant: Ing. Václav Vrzal Jazyk stáže: čeština Pracoviště: Na Slovance

Celý popis

Bridging the Gap: Integrace experimentů a strojového učení v materiálovém inženýrství

Predikce vlastností materiálů pomocí modelů strojového učení.Experimentální studie kovových materiálů spojené se strojovým učením a algoritmickým modelováním umožní účastníkům stáže vytvářet predikční modely mechanických vlastností materiálů z reálných dat a navrhovat strategie pro jejich praktické využití. Garant: Ing. Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště: Na Slovance

Celý popis

Materiálové inženýrství 

= Optimalizace procesů 3D tisku s využitím datové analýzy Studenti, kteří se účastní této stáže, budou mít možnost aktivně přispět k vývoji nových metod analýzy a optimalizace procesů 3D tisku kovových materiálů. Jejich úkolem bude zkoumat komplexní vztah mezi různými faktory ovlivňujícími proces tisku a koncovými vlastnostmi tištěných součástí. Cílem je navrhnout inovativní a efektivní…

Celý popis

Do hlubin materiálů: Studium mikrostruktury v kovovém 3D tisku 

Experimentální analýza mikrostruktury tištěných kovových materiálů. Tato stáž poskytuje studentům možnost zaměřit se na experimentální analýzu mikrostruktury tištěných kovových materiálů pomocí různých technik mikroskopie a obrazové analýzy. Cílem je porozumění vztahu mezi procesními parametry tisku a výslednou mikrostrukturou materiálu. Garant: Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště Na Slovance

Celý popis