Nabídka stáží

Využití 4D STEM pro mapování lokálních deformací

4D STEM je pokročilá metoda transmisní elektronové mikroskopie, při níž se pro každý jednotlivý obrazový bod současně zaznamenává 2D difrakční obrazec. Analýzou těchto obrazců je pak možné získat velké množství informací o fázovém složení, krystalografické orientaci i prostorovém rozložení mikroskopických deformací. Během stáže se student/ka seznámí se základy sběru dat pro 4D STEM a následně…

Celý popis

Měření rychlosti šíření trhliny v trubkovém PE

Důkladně zmapovaný mechanismus šíření trhliny je základem pro přesné predikce životnosti různých součástí. Zatímco postupy měření rychlosti šíření trhlin jsou pro kovové materiály poměrně dobře rozvinuté a mechanismy jsou také dobře popsané, v případě polymerních materiálů tomu tak není. Tato práce je zaměřena na měření rychlosti šíření trhliny v různých typech vzorků z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), který se…

Celý popis

Materiály pro efektivní skladování vodíku

Efektivní ukládání vodíku je výzvou budoucnosti. Cílem této práce bude především příprava materiálů pro ukládání vodíku, tvorba grafů ze změřených dat a případně pomoc s jejich zpracováním. Současně se také student seznámí s prací na elektronovém mikroskopu. Instituce: Ústav fyziky materiálů AV ČR https://www.ipm.cz/ Skupina struktury fází a termodynamiky: https://www.ipm.cz/skupiny/skupina-struktury-fazi-a-termodynamiky Počet volných míst pro téma:…

Celý popis

Vyhodnocování a grafické zpracování topografie povrchu kovových materiálů po aplikaci erozního působení pulsujícího nebo abrazivního vodního svazku

V rámci spolupráce s ústavem Geoniky pracujeme na modifikaci konvenčního kontinuální vodního proudu na proud pulsní. Pulsní proud je mnohem účinnější, co se týče úběru materiálu nebo povrchové modifikace ve srovnáním s proudem kontinuálním. Během stáže se uchazeč seznámí s principy pozorování interakce vodního proudu s povrchem různých materiálů při různých parametrech vodního proudu. Hlavní…

Celý popis

Počítačové simulace superparamagnetických nanočástic

Superparamagnetické nanočástice se využívají jako aktivní médium při léčbě rakoviny pomocí magnetické hypertermie (https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2024/cislo-5/nanosvet-nemz-je-sekunda-temer-vecnosti.html). Optimalizace jejich vlastností vyžaduje detailní pochopení mechanismu magnetizační reverze ve vysokofrekvenčních magnetických polích s uvážením vlivu povrchů. Student se nejdříve seznámí s mikromagnetickou teorií a jejím využitím pro studium magnetických materiálů. Cílem samostatné práce pak bude určení energeticky nejvýhodnějších mechanismů pro…

Celý popis

Stanovení únavové životnosti vybraných stavebních materiálů

Současné stanovení únavové životnosti betonových konstrukcí pracuje se snižováním napětí v konstrukčních prvcích. Tento přístup však respektuje pouze degradaci mechanických vlastností vlivem působení cyklického zatížení nikoliv postupný rozvoj mikrotrhlin. Téma je zaměřeno zejména na experimentální stanovení únavové životnosti stavebních materiálů, zejména různých druhů betonu. Vyhodnocení experimentů bude probíhat v software MATLAB pomocí nejnovější modelů. Instituce: Ústav…

Celý popis

Aplikace kohezivních prvků na modelování porušování heterogenních materiálů

Lomový proces betonu je komplexní mechanismus, který je ovlivněn jeho vnitřní vysoce heterogenní strukturou: matrice/cementová pasta, kamenivo a póry. Rozvoj porušení probíhá na rozhraní cementová pasta/kamenivo, odkud se mohou rozvíjejí mikrotrhliny. Nabízená stáž je bude zabývat 2D/3D numerickým modelováním tohoto procesu s užitím kohezivních prvků dostupných v software ANSYS. Instituce: Ústav fyziky materiálů AV ČR https://www.ipm.cz/…

Celý popis

Svařování elektronovým svazkem

Student se primárně seznámí s technologií využívající elektronový svazek s vysokou energií k vytváření nerozebíratelných spojů. Stáž bude rozšířena o další technologie využívané v rámci týmu.Stáž je vhodná pro studenty se zaměřením na strojní inženýrství, materiálové vědy, elektrotechniku a fyziku. Cílem letní stáže je poskytnutí praktických zkušeností studentovi v oblasti elektronového svařování, vakuového pájení a…

Celý popis

Výroba a analýza gate-struktur pro nanotrubičkové elektronové zářiče 

Během stáže si osvojíte základy polovodičové technologie a přípravy nanostruktur. Naučíte se obsluhovat moderní fotolitograf s metodou přímého laserového zápisu, DMO MicroWriter ML3 a provádět další technologické kroky přípravy, včetně nanášení litografických laků pomocí spin-coatingu, chemické vyvolání motivu zapsaného litografem a další. V rámci analýzy vyrobených vzorků se seznámíte s pokročilými metodami, jako je např. SEM,…

Celý popis

Testování pokročilých nanomateriálů pro ochranu životního prostředí

Rádi byste uplatnili své znalosti fyziky/chemie v oblasti ochrany životního prostředí? Zajímá Vás, jak přeměnit nebezpečné skleníkové plyny na užitečné palivo? Přidejte se k nám a naučíme Vás testovat nejpokročilejší nanočástice v elektronovém mikroskopu a foto-reaktoru.  Odhal vliv struktury nanočástic na jejich fotokatalytickou aktivitu!  Vhodné pro studenty inženýrství, fyziky či chemie.    Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, odděleni…

Celý popis