Nabídka stáží

Měření Gama záření optickými vlákny

Chceš se podílet na rozvoji světově unikátní metody měření gama záření? Náplní tvé práce budou experimenty s optickými vlákny a materiály při měření gama záření. Cílem práce je experimentálně ověřit různé typy optických vláken, kapalinových a plastových scintilačních materiálů a jejich vzájemné kombinace při měření malých zdrojů gama záření. Vyzkoušíte si práci s optickými vlákny, návrh vlastního…

Celý popis

Laserová spektroskopie a frekvenční stabilizace laserů

Náplní stáže bude experimentální laboratorní práce na sestavách určených k frekvenční stabilizaci laserů. Uchazeč/ka bude nastavovat optomechanické soustavy, programovat a řídit experiment pomocí grafického rozhraní na PC a vyzkouší si práci s laboratorními měřícími přístroji. Cílem práce je zmapování absorpčních spekter vybraných plynů pomocí metod laserové spektroskopie.  Skupina: Frekvenční reference a přenosy, oddělení Koherenční optiky. Více ke stážím.

Celý popis

Hybridní laser-MIG navařování kobaltové slitiny

Nejčastější příčinou poruch mechanických zařízení je opotřebení jejich součástí. Odolnost proti otěru či korozi a další funkční vlastnosti je možné zvýšit navařením zušlechťující vrstvy, a prodloužit tak životnost součásti. Předmětem stáže je hybridní laser-MIG navařování slitiny na bázi kobaltu a studium vlastností návarů ve vztahu k procesním parametrům. Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky Více ke…

Celý popis

Zajímavé efekty vyvolané bublinami v kryokapalinách

Při kolapsu bublin na volném povrchu kapalin dochází ke vzniku malinkých kapiček tzv. „film drops“ a „jet drops“. Jedná se o známé jevy vyskytující se například v oceánech (zde hrají roli bublinky ve vodě rozpuštěného vzduchu praskající u vodní hladiny). Stejný efekt lze sledovat například i ve sklenici šampaňského, kde praskají bublinky oxidu uhličitého. Je…

Celý popis

Unlocking the Potential of 2D Materials

Are you fascinated by the potential of emerging 2D materials and their diverse applications across various fields? Join us in exploring the extraordinary features of these materials and unlocking their full potential! At our lab, we focus on the tuning of the properties of 2D materials to optimize their performance for specific applications. One of…

Celý popis

Konstrukce předehřevu tiskové platformy do 3D tiskárny na kov

Cílem stáže bude navrhnout konstrukční řešení a řízení předehřevu tiskové platformy v 3D tiskárně na kovové materiály (SLM). Během stáže získá student přehled v používaných materiálech a bude realizovat výběr vhodných materiálů v souvislosti s ostatními komponenty zařízení, výsledkem bude vytvoření modelu řešení s následným otestováním v provozu. Garant: Ing. Václav Vrzal Jazyk stáže: čeština Pracoviště: Na Slovance

Celý popis

Využití vektorových databází pro podobnostní vyhledávání

V souvislosti s rozvojem využívání vektorových reprezentací entit zejména v souvislosti se zpracování dat pomocí (hlubokých) neuronových sítí, roste i význam vektorových databází (např. Chroma DB, Qdrant.tech, …). V rámci stáže bude probíhat implementace podobnostního vyhledávání v dané doméně dle dohody s uchazečem. Zadání může být rozšířeno o multimodální přístupy či další use-cases. Garant: Mgr. Martin…

Celý popis

Bridging the Gap: Integrace experimentů a strojového učení v materiálovém inženýrství

Predikce vlastností materiálů pomocí modelů strojového učení.Experimentální studie kovových materiálů spojené se strojovým učením a algoritmickým modelováním umožní účastníkům stáže vytvářet predikční modely mechanických vlastností materiálů z reálných dat a navrhovat strategie pro jejich praktické využití. Garant: Ing. Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště: Na Slovance

Celý popis

Materiálové inženýrství 

= Optimalizace procesů 3D tisku s využitím datové analýzy Studenti, kteří se účastní této stáže, budou mít možnost aktivně přispět k vývoji nových metod analýzy a optimalizace procesů 3D tisku kovových materiálů. Jejich úkolem bude zkoumat komplexní vztah mezi různými faktory ovlivňujícími proces tisku a koncovými vlastnostmi tištěných součástí. Cílem je navrhnout inovativní a efektivní…

Celý popis

Vizuální synergie: Propojení experimentální práce a vizualizace pro hlubší porozumění získaným datům

Interaktivní vizualizace experimentálních výsledků Stáž kombinuje experimentální práci se sběrem dat, programováním k jejich vizualizaci a tvorbou interaktivních webových aplikací pro prezentaci výsledků. Účastníci získají dovednosti v oblasti práce s daty, programování a komunikace vědeckých poznatků. Garant: Ing. Veronika Mazáčová Jazyk stáže: čeština Pracoviště Na Slovance

Celý popis