Jazyk: Angličtina

Využití 4D STEM pro mapování lokálních deformací

4D STEM je pokročilá metoda transmisní elektronové mikroskopie, při níž se pro každý jednotlivý obrazový bod současně zaznamenává 2D difrakční obrazec. Analýzou těchto obrazců je pak možné získat velké množství informací o fázovém složení, krystalografické orientaci i prostorovém rozložení mikroskopických deformací. Během stáže se student/ka seznámí se základy sběru dat pro 4D STEM a následně…

Celý popis

Měření rychlosti šíření trhliny v trubkovém PE

Důkladně zmapovaný mechanismus šíření trhliny je základem pro přesné predikce životnosti různých součástí. Zatímco postupy měření rychlosti šíření trhlin jsou pro kovové materiály poměrně dobře rozvinuté a mechanismy jsou také dobře popsané, v případě polymerních materiálů tomu tak není. Tato práce je zaměřena na měření rychlosti šíření trhliny v různých typech vzorků z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), který se…

Celý popis

Materiály pro efektivní skladování vodíku

Efektivní ukládání vodíku je výzvou budoucnosti. Cílem této práce bude především příprava materiálů pro ukládání vodíku, tvorba grafů ze změřených dat a případně pomoc s jejich zpracováním. Současně se také student seznámí s prací na elektronovém mikroskopu. Skupina struktury fází a termodynamiky: https://www.ipm.cz/skupiny/skupina-struktury-fazi-a-termodynamiky Počet volných míst pro téma: 1

Celý popis

Počítačové simulace superparamagnetických nanočástic

Superparamagnetické nanočástice se využívají jako aktivní médium při léčbě rakoviny pomocí magnetické hypertermie (https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2024/cislo-5/nanosvet-nemz-je-sekunda-temer-vecnosti.html). Optimalizace jejich vlastností vyžaduje detailní pochopení mechanismu magnetizační reverze ve vysokofrekvenčních magnetických polích s uvážením vlivu povrchů. Student se nejdříve seznámí s mikromagnetickou teorií a jejím využitím pro studium magnetických materiálů. Cílem samostatné práce pak bude určení energeticky nejvýhodnějších mechanismů pro…

Celý popis

Stanovení únavové životnosti vybraných stavebních materiálů

Současné stanovení únavové životnosti betonových konstrukcí pracuje se snižováním napětí v konstrukčních prvcích. Tento přístup však respektuje pouze degradaci mechanických vlastností vlivem působení cyklického zatížení nikoliv postupný rozvoj mikrotrhlin. Téma je zaměřeno zejména na experimentální stanovení únavové životnosti stavebních materiálů, zejména různých druhů betonu. Vyhodnocení experimentů bude probíhat v software MATLAB pomocí nejnovější modelů. Skupina: Speciální…

Celý popis

Aplikace kohezivních prvků na modelování porušování heterogenních materiálů

Lomový proces betonu je komplexní mechanismus, který je ovlivněn jeho vnitřní vysoce heterogenní strukturou: matrice/cementová pasta, kamenivo a póry. Rozvoj porušení probíhá na rozhraní cementová pasta/kamenivo, odkud se mohou rozvíjejí mikrotrhliny. Nabízená stáž je bude zabývat 2D/3D numerickým modelováním tohoto procesu s užitím kohezivních prvků dostupných v software ANSYS. Skupina: Speciální problémy lomové mechaniky https://www.ipm.cz/skupiny/specialni-problemy-lomove-mechaniky-a-unavy-materialu#tab-1 Počet…

Celý popis

Unlocking the Potential of 2D Materials

Are you fascinated by the potential of emerging 2D materials and their diverse applications across various fields? Join us in exploring the extraordinary features of these materials and unlocking their full potential! At our lab, we focus on the tuning of the properties of 2D materials to optimize their performance for specific applications. One of…

Celý popis

Effective strategies to produce recombinant 2Apro of enteroviruses (A71 and D68) for the subsequent design of protease inhibitors

Enteroviruses (EVs) are single-stranded RNA viruses with positive polarity whose members cause widespread human diseases with major health and economic impacts, commonly observed in young children and adults. They are the most common etiologic agents of viral respiratory and neurological infections, usually causing mild symptoms but capable of causing severe pathology, including acute asthma exacerbations,…

Celý popis

Funkční nanovrstvy pro reálný svět

Student se během své stáže seznámí s postupy přípravy, charakterizace a aplikace funkčních nanovrstev s tzv. antifoulingovými vlastnostmi, které mohou mít široké uplatnění pro reálný svět. Naučí se např. i metody postmodifikace polymerních vrstev s cílem ukotvit bioreceptory k povrchu při dosažení cílených funkčních vlastností povrchu. Procesy funkcionalizace bude kontrolovat pomocí optických metod (např. surface plasmon resonance…

Celý popis

The use of immobilized factors for differentiation of primary osteoblasts

Tissue cultures are widespread in research in various biology, chemistry, immunology, and medicine fields. Usually, so-called immortalized cultures are used, i.e., cultures of cells that can multiply without limit, but are in some sense modified and therefore different from cells in real tissues – for example, various cancer cells. Recently, the use of so-called primary cells, i.e., cells that more…

Celý popis