Lokalita: Brno

Studium možnosti leštění nekonvenčních optických prvků

V rámci naší stáže se zaměříme na inovativní využití pikosekundového laserového mikroobrábění k vytváření nekonvenčních optických prvků, jako jsou např. matice čoček. Tyto prvky nelze leštit klasickými postupy, a proto zkoumáme nové metody, jako je například vibrační leštění v suspenzi. Během stáže budeme testovat různé přístupy a optimalizovat je pro maximální efektivitu. Přidejte se k…

Celý popis

Ohřev Země od Slunce

Je možné studovat vliv periodicky proměnného ohřevu Země od Slunce na turbulentní proudění zemské atmosféry a oceánů v laboratoři?   Náš každodenní život je ovlivňován velkorozměrovým atmosférickým a oceánským turbulentním prouděním, které utváří klima a počasí na Zemi. Tepelné toky v zemské atmosféře jsou poháněny periodickým ohřevem Země v souvislosti s její rotací a planetárním pohybem kolem Slunce.…

Celý popis

Hybridní laser-MIG navařování kobaltové slitiny

Nejčastější příčinou poruch mechanických zařízení je opotřebení jejich součástí. Odolnost proti otěru či korozi a další funkční vlastnosti je možné zvýšit navařením zušlechťující vrstvy, a prodloužit tak životnost součásti. Předmětem stáže je hybridní laser-MIG navařování slitiny na bázi kobaltu a studium vlastností návarů ve vztahu k procesním parametrům. Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky Instituce: Ústav…

Celý popis

Vybudování obecné ECG databáze/Building a general ECG database 

Úkolem je vybudovat obecnou ECG databázi – prozkoumat a vybrat vhodnou platformu (SQL/NoSQL), vytvořit diagramový návrh databáze a poté databázi fyzicky vytvořit na serveru a naplnit daty.   The task is to create a general ECG database – explore and choose the proper database platform (SQL/NoSQL), create the design as the diagram scheme, and finally implement the…

Celý popis

Ph.D. thesis: Development of hybrid composites compensating shrinkage at pyrolysis

Cílem práce je navrhnout a popsat vhodné způsoby kompenzace/řízení smrštění pro přípravu matrice kompozitů a jejich efekt na mikrostrukturní změny a na lomové chování hybridních kompozitních materiálů obsahující takto přizpůsobenou matrici a keramická vlákna.  Hlavním cílem doktorské práce bude návrh a charakterizace hybridních kompozitů využívajících například plniva k potlačení/řízení smrštění matrice při částečné pyrolýze. Práce se…

Celý popis

Ph.D. thesis: Study of the influence of transients phenomena in piezoceramics in terms of fracture-mechanical response

Cílem práce je stanovit a vysvětlit změnu mechanického chování vlivem přechodových jevů s důrazem na lomově mechanickou odezvu u vybraných bezolovnatých pieziokeramik.  Hlavním cílem doktorské práce bude studovat mechanické a lomové chování piezokeramiky (například BTO, BTZC apod.) při jejím přechodu z jednoho stavu do druhého a to zejména v oblasti Curieho teploty. Náhlá změna elektrických vlastností v oblasti přechodových…

Celý popis

Ph.D. thesis: Microscopic processes at the fatigue crack tip

Fatigue crack growth is a process that is described macroscopically by quantities such as the stress intensity factor, J-integral or plastic part of the J-integral. There are many models of crack propagation at the microscopic level that consider plastic deformation around the crack tip, but which differ in details. Advances in experimental methods allow more…

Celý popis